Chưa được phân loại

Khả năng chạy các phần mềm hội nghị truyền hình và thao tác trên bảng trắng ảo từ mọi lúc-mọi nơi sẽ cho phép màn hình tương tác "chuyển đổi số" lớp học trong tương lai Các trường học nổi tiếng...

Read more...