CPU Intel Core i9-9900KS (4.0 Upto 5.0GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB)

0825.066.388