Nguồn máy tính AcBel HK400+ (Dây dài)

0825.066.388