Ms. Hiền:
0838 666 229
Ms. Trang(Dự án):
0981 656 237
KDKV Quảng Ninh:
0935 384 888
HTKT:
0825 066 388